Psykologianopettajat Ry

Vuoden psykologianopettaja

Vuoden psykologianopettaja

Vuoden psykologianopettaja 2023 Marja Oilinki

Marja on pitkänlinjan psykologian, uskonnon ja filosofian opettaja Uudenkaupungin lukiosta. Hän on urallaan kehittänyt opetusta ja oppimateriaaleja kaikissa opettamissaan aineissa pitkäjänteisesti. Hän on muun muassa ollut mukana kirjoittamassa Studeolle psykologian oppikirjoja. Hän on myös suomentanut TedTalkin videoita.

Hän kehittää ansiokkaasti oppimateriaaleja, verkko-oppimista ja uutta pedagogiikkaa sekä jakaa kollegoille pyyteettömästi omia ideoitaan. Marja käyttää ennakkoluulottomasti opetuksessaan erilaisia opetusmenetelmiä ja jakaa myös näitä ideoita kollegoilleen. Marja on auttanut ja ohjannut aktiivisesti jo vuosia kollegoitaan Psykologianopettajien Facebook ryhmässä sekä Studeon psykologian opettajien omassa ryhmässä. Hän on myös jakanut runsaasti omaa asiantuntijuuttaan sekä tekemiään oppimateriaaleja toisten iloksi. Marja on ehtymätön tiedonlähde, ja taitava löytämään tietoa lähes aiheesta kuin aiheesta.

Vuoden psykologianopettaja 2022 Tina Kinnunen

Det är lätt att hitta goda argument för valet av Tina Kinnunen till årets psykologilärare 2022. Tina har gjort ett mångsidigt arbete för att främja psykologiundervisningen i Finland. Hon har arbetat i samarbete med åtminstone två förlag gällande publicering av kursböcker. Tina har verkat både som författare av läromaterial, samt som översättare. Hon har också varit med om att utveckla undervisningsmaterialens digitala egenskaper.

Tina Kinnunen har aktivt arbetat för att stödja psykologilärares växelverkan inom det finlandssvenska nätverket GNET. Tina har även skapat ett finlandssvenskt lärarnätverk på Facebook redan för tio år sedan. På detta sätt har svenskspråkiga lärare givits en möjlighet till att dela sina idéer och material, samt att föra pedagogisk diskussion. Tina informerade om nätverkets existens genom att ta kontakt med varenda svenskspråkigt gymnasium i Finland. Hon har även varit en aktiv och skapande i nätverken sedan starten.

Tina har verkat i Psop ry:s styrelse i fyra år. På uppdrag av styrelsen har hon även utvecklat tidningen Psykologianopettaja till att bli delvis tvåspråkigt. Tina skrev sin första text i vår tidning år 2019 och verkade sedan i två års tid som tidningens chefredaktör genom att skriva texter både på finska och svenska. Hon har även beredvilligt erbjudit sin hjälp och expertis för publicering av medlemstidningen till de nuvarande redaktörerna.

Tina Kinnusen valitsemiselle vuoden 2022 on helppo löytää useita hyviä perusteluja. Tina on tehnyt monipuolisesti työtä psykologian opetuksen edistämiseksi Suomessa. Hän on työskennellyt yhteistyössä ainakin kahden psykologian kurssikirjoja tuottavan kustantajan kanssa. Tina on toiminut sekä opetusmateriaalin kirjoittajana että kääntäjänä. Hän on ollut myös mukana kehittämässä oppimateriaalien digitaalisia ominaisuuksia.

Tina Kinnunen on työskennellyt aktiivisesti suomenruotsalaisesssa GNet -verkostossa psykologian opettajien kooten psykologian opettajia yhteen. Tina on myös luonut suomenruotsalaisten opettajien verkoston Facebookissa jo kymmenen vuotta sitten. Näin ruotsinkielisillä opettajilla on ollut mahdollisuus jakaa ideoitaan ja materiaalejaan sekä käydä pedagogista keskustelua. Tina tiedotti verkoston olemassa olosta ottamalla yhteyttä jokaiseen ruotsinkieliseen lukioon Suomessa. Hän on ollut myös aktiivinen ja luova voima näissä verkostoissa alusta saakka.

Tina on edustanut Psop ry:n hallituksessa neljä vuotta. Hallituksessa toimiessaan hän on myös kehittänyt Psykologianopettaja-lehteä osittain kaksikieliseksi. Tina kirjoitti ensimmäisen tekstinsä lehteemme vuonna 2019 ja toimi sitten kaksi vuotta lehden päätoimittajana kirjoittaen tekstejä sekä suomeksi että ruotsiksi. Hän on myös auliisti tarjonnut apuaan ja asiantuntemustaan jäsenjulkaisun nykyisille toimittajille.

Vuoden psykologianopettaja 2021 – kaikki psykologianopettajat

Jokainen meistä on ansainnut vuoden psykologianopettajan tittelin, koska teemme loistavaa työtä. Koronan asettamien paineidenkin keskellä me olemme onnistuneet opetustyössämme. Opetamme tärkää ja haastavaa oppiainetta, jonka merkitystä ei yhteiskunnassa kyseenalaisteta. Psykologian opettajat ovat tekemisissä valtakuntamme kunnianhimoisimpien opiskelijoiden kanssa, onhan psykologian opiskelijaksi pääseminen hyvin vaikeaa. Työmme vaatii jatkuvaa itsensä kehittämistä. Olet ansainnut tästä kaikesta palkaksi hemmottelua. Palkkioksi Vuoden 2021 psykologianopettajan tittelistä saat 10 euroa virkistävään kahvitteluhetkeen kollegan kanssa, tai ilman. Lunasta 10 euroasi kahvitteluhetkeen maksamalla vuoden 2022 jäsenmaksua vain 40 euroa. Alennus jäsenmaksuun kuuluu niin vanhoille kuin uusillekin jäsenille.

Vuoden psykologianopettaja 2020 Minna Nummenmaa

Psykologianopettajat PSOP ry on valinnut vuoden 2020 psykologianopettajaksi Raision lukion lehtori Minna Nummenmaan. Minna Nummenmaa toimii psykologian ja opinto-ohjauksen opettajana.

Nummenmaa on aikaansaava ja monipuolinen psykologian ja opetuksen osaaja, jonka aktiivisuus psykologian opettajien kentällä niin paikallisesti kuin koko Suomessa on auttanut monia opettajia kehittämään opetustaan. Hänen työpanos lukion 2021 alkavan opetussuunnitelman psykologian tekstien tuottamisessa osana Opetushallituksen työryhmää oli arvokas. Hän halusi tehdä uutta lukion opetussuunnitelmaa avoimuuden hengessä, mikä näkyi sekä opettajayhdistyksen Turun koulutuspäivien työpajoissa että epävirallisten kommenttien pyytämisessä prosessin aikana monilta eri opettajilta ja muilta tahoilta.

Minna Nummenmaa on toiminut myös aiemmin ansiokkaasti psykologian opettajien yhdistyksen hallituksessa jäsensihteerinä. Hänen aikanaan yhdistyksen jäsenistön palvelut kehittyivät tehokkaiksi ja selkeiksi. Hän kommunikoi näkemyksensä avoimesti ja napakasti. Hallituskausien jälkeenkin Minna Nummenmaa on antanut aikaansa ja osaamistaan esimerkiksi pisteytysohjeiden julkaisemisessa ja neuvonut pyyteettömästi.

Minna Nummenmaa on mukana tekemässä suosittua Studeon (aiemmin Tabletkoulun) psykologian oppimateriaalisarjaa ja ollut aktiivinen auttaja sen käyttäjille esimerkiksi Facebookin ryhmässä.

Lisäksi Minna Nummenmaa on ohjannut useita psykologian opetusharjoittelijoita ja näin jakanut omaa asiantuntijuuttaan tuleville opettajille.

Hänellä on ollut myös opiskelijana valiovastaaja muutama vuosi sitten. Valiovastaajalla tarkoitetaan ylioppilaskokelasta, joka on sijoittunut psykologian ainereaalissa koko Suomen parhaiden joukkoon.

Aiempien vuosien vuoden psykologianopettajia

Vuoden psykologianopettaja 2019: Atte Tahvanainen

Vuoden psykologianopettaja 2018: Pia Kuntanen

Vuoden psykologianopettaja 2017: Vesa Laine

Vuoden psykologianopettaja 2016: Jyrki Rossi

Vuoden psykologianopettaja 2015: välivuosi

Vuoden psykologianopettaja 2014: Raija Anttila

Vuoden psykologianopettaja 2013: Hannu Sointu

Vuoden psykologianopettaja 2012: Outi Härkönen